Jätevedet

Paimionjoen vesistöön päätyi vielä vuonna 2015 neljän jäteveden puhdistamon, Pöytyän Kyrön, Liedon Tarvasjoen taajaman sekä Marttilan ja Kosken Tl kuntien puhdistetut jätevedet (taulukko 1). Jätevesikuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta on vähäinen, mutta sen vaikutukset vesistöjen vedenlaatuun näkyvät erityisesti vähäisten virtaamien aikaan kesällä ja talvella, jolloin muu kuormitus valuma-alueelta on pientä. Marttilan ja Liedon Tarvasjoen taajaman jätevedenpuhdistamot tullaan sulkemaan arviolta vuoden 2017 alkuun mennessä ja jätevedet tullaan johtamaan rakenteilla olevaa siirtoviemäriä pitkin Turkuun puhdistettavaksi. Pöytyän Kyrön ja Kosken Tl kunnan jätevedenpuhdistamot jatkavat toimintaansa vielä 2020-luvulla eikä niiden sulkemisesta ole tehty päätöksiä.

Jätevesiverkostoista pääsee myös ohijuoksutuksina käsittelemätöntä, tosin sadevesien laimentamaa, jätevettä vesistöön. Osa ohijuoksutuksista on tiedossa ja niiden määrää mitataan. Varsinaisten jätevesilaitosten ohijuoksutusten lisäksi on mahdollista, että verkoston pumppuasemilta pääsee käsittelemätöntä jätevettä vesistöön. Tämä on todennäköisintä runsaiden sateiden tai nopean lumen sulamisen aikaan, jos alueen kiinteistöistä johdetaan hulevesiä viemäriverkostoon. Esimerkiksi Someron jätevesiverkostosta purkautui Paimionjoen vesistön Kirkkojärveen käsittelemätöntä jätevettä runsaiden sateiden tai lumen sulamisen yhteydessä tarkkailuraportin perusteella vuonna 2014 jopa 91 000 m3, suurin osa elo- ja joulukuussa. Näissä ohijuoksutuksissa Paimionjoen vesistöön päätyvän ravinnekuormituksen määrä ei ole tiedossa, mutta se saattaa olla jopa suurempaa kuin vesistön kaikkien jäteveden puhdistamoiden kokonaiskuormitus yhteensä. Marttilan jätevedenpuhdistamolla on mittari, mutta ohijuoksutuksia ei ole ollut; Koskella ei ole mittaria ja mikäli ohijuoksutuksia tulee, niiden määrää arvioidaan, mutta ohijuoksutuksia ei ole ollut. Myöskään Kyrön puhdistamolla ei ole ollut mitattuja ohijuoksutuksia. 

Taulukko 1. Asutusjätevedenpuhdistamoiden kuormitus vuodelta 2015 (VAHTI-rekisteri 2015). 

Kuormittaja

BOD7

kg/v

kokonaisfosfori

kg/v

kokonaistyppi

kg/v

Kosken puhdistamo

694

29

2409

Marttilan puhdistamo

402

40

1825

Pöytyän Kyrön puhdistamo

657

47

4015

Tarvasjoen puhdistamo

803

33

2409

yhteensä

2556

149

10 658

 

 

 

 

 

Potentiaaliset viemäröintialueet

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt selvityksen Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisesta. Selvityksessä on tiettyjen kriteerien ja laskentaperusteiden mukaan arvioitu, millä alueilla viemäröinti olisi kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna kannattava vaihtoehto. 

Lue lisää

 

 

 

JULKAISUJA JÄTEVESISTÄ