Tärkeät puroympäristöt

Paimionjoki-yhdistyksen Puroja kuntoon Paimionjoella Leader -kehittämishankkeen myötä osa Paimionjokeen laskevista ojista ja puroista on päässyt tarkemman tarkastelun kohteeksi

Purot sijaitsevat valuma-alueen latvaosissa ja saavat alkunsa joko lähteistä, lampareista tai suoalueilta. Luonnontilainen puro mutkittelee eli meanderoi ja pääsee tulvimaan vapaasti. Voidaan sanoa, että täysin luonnontilaisia puroja esimerkiksi Paimionjoen valuma-alueella on hyvin vähän. Toisaalta lähes luonnontilaisia tai vuosikymmenten myötä luonnontilan ulkoisia tunnusmerkkejä jälleen saavuttaneita puroympäristöjä on jonkin verran.

Varjoisissa, happirikkaissa puroympäristöissä viihtyy runsas virtaavan veden lajisto. Purojen oma perustuotanto on vähäistä ja siksi puron ulkopuolelta tulevilla ravinteilla on suuri merkitys puron ekosysteemille. Pohjaeläimet hyödyntävät puroon kerääntyvän aineksen ravintonaan ja pohjaeläimet ovat taas tärkeää ravintoa kaloille. On tärkeää, että purossa on lahoavaa puuainesta ja kivissä sammalta, jotka pidättävät orgaanista ainesta. Rannan kasvillisuus ja metsä toimivat puron suojavyöhykkeenä ja pidättävät valumavesien kuljettamaa kiintoainesta ja ravinteita.

Muistisääntö: lahoava puuaines, sammal ja puroon ympäröivistä puista tippuva lehtiaines on purolle hyväksi!

Purot ekologisena käytävänä ja osana virkistyskäyttöä

Vaelluskalat ja ravut käyttävät puroa kulkureittinä, kasvien siemenet leviävät tehokkaasti virtaavan veden mukana ja puroa ympäröivä metsä toimii suoja- ja ruokailupaikkana monille eläinlajeille kuten esimerkiksi saukolle. Puroympäristöt suojaisine ja luonnontilaisine sekametsineen tarjoavat myös linnuille tärkeitä elinympäristöjä.

Erityisesti taajamien ja kaupunkien keskustoissa sijaitsevien purojen ja ojien varsille voidaan suunnata virkistyskäyttöä luontopolkujen muodossa, kunhan niiden suunnittelussa huomioidaan luontoarvot ja herkän puroympäristön vaatimukset. Teemoitetut ja puroympäristöjen merkityksestä kertovat luontotaulut voivat opastaa nykyihmistä huomioimaan entistä paremmin omaa lähiympäristöään ja sen monimuotoisuuden vaatimuksia.

Puroympäristöt ovat usein maisemallisesti arvokkaita ja omaavat myös tärkeitä ympäristöesteettisiä arvoja. Useaan puroon liittyy kulttuurihistoriallisesti arvokas tai mielenkiintoinen ympäristö, joka kannattaa ottaa huomioon puroympäristön kokonaistarkastelussa.

Paimionjoen purot

Purohankkeen myötä tuli selväksi, että useat Paimionjokeen laskevat purot tai ojat ansaitsevat tarkempaa tarkastelua. Purotutkimuksia jatkettiin vuosina 2016-2017 käynnissä olleen Puroista joelle- Paimionjoen ekologinen tila paremmaksi puroja kunnostamalla -hankkeen avulla osa  Paimionjokeen laskevista ojista ja puroista pääsi tarkemman tarkastelun kohteeksi. Hanke sai osarahoitusta Saaristomeren suojelurahastolta sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Valonian Vesistöjen äärellä sivustolla voi tutustua myös tarkemmin purokunnostuksiin. Valonian blogi vesistöistä ja vesiensuojelusta

Onko sinun lähiympäristössäsi mielestäsi arvokas puroympäristö?

Mietitkö, voiko sen hyväksi tehdä jotain?
Ota yhteyttä Paimionjoki-yhdistykseen ja mietitään asiaa yhdessä!